CDaoRecordset::GetDefaultDBName

sanal CString GetDefaultDBName);

Dönüş değeri

Bu recordset türetildiği veritabanının adını ve yolunu içeren bir CString.

Açıklamalar

Bu kayıt kümesi veritabanı adını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bir CDaoDatabasebir işaretçi olmadan bir kayıt kümesi oluşturduysanız, bu yol varsayılan veritabanını açmak için recordset tarafından kullanılır. Varsayılan olarak, bu işlev boş bir dize döndürür. ClassWizard CDaoRecordsetyeni recordset türetilmiştir ederseniz sizin için bu işlev oluşturur.

Aşağıdaki örnek dizesi doğru yorumlanmasını dize için gerekli olduğu gibi çift ters eğik çizgi (\) kullanımını göstermektedir.

CString CMyRecordset::GetDefaultDBName(void)
{
   return _T("c:\\mydir\\datasrc.mdb");
}

Veritabanlarına bağlanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao: oluşturma, açma ve kapatma dao nesneleri Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoRecordset::GetDefaultSQL, CDaoRecordset::Get&Name, CDaoRecordset::GetSQL, CDaoRecordset::GetType

Index