CDaoRecordset::GetCurrentIndex

CString GetCurrentIndex ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Kullanılmakta olan bir tablo türü recordset dizin adı içeren bir CString . Hiçbir dizin ayarla boş bir dize döndürür.

Açıklamalar

Şu anda kullanımda dizinli tablo türünde CDaoRecordset nesne dizini belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bu dizin tablo türünde bir recordset için sipariş kayıtlarında temelini oluşturur ve kayıtların konumunu belirlemek için Arama üye işlevi tarafından kullanılan.

CDaoRecordset nesnesinin birden fazla dizini olabilir, ancak ( CDaoTableDef nesnesinin tanımlanmış birkaç dizini olabilir) bir kerede yalnızca bir dizini kullanabilir.

Kayıtları bulma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt gezinti Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için "Dizin nesnesi" ve "geçerli dizini" dao Yardım tanımı bakın.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::SetCurrentIndex

Index