CDaoRecordset::CanUpdate

Bool CanUpdate () const;
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Kayıt kümesinin güncelleştirilebilir ise sıfır (ekleme, güncelleştirme ve kayıtları silmek), aksi durumda 0.

Açıklamalar

Kayıt kümesinin güncelleştirilebilir olup olmadığını belirlemek için bu üye işlevini çağırın. Bir recordset veya alttaki veri kaynağında salt okunur ise, Açık recordset için çağrıldığında dbReadOnly nOptions için belirtilen salt okunur olabilir.

Veri güncelleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao kayıt kümesi: kayıt işlemleri Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için bkz: "AddNew yöntemi", "Düzenleme yöntemi", "Silme yöntemi", "Update yöntemi" ve "Updatable özelliği" dao Yardım konuları.

CDaoRecordset ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanScroll, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanTransact

Index