CDaoQueryDef::Open

virtual void Aç (lpctstr lpszName ««= NULL);
throw (CDaoException, CMemoryException);

Parametreleri

lpszName

Açmak için kaydedilmiş querydef adını içeren bir dize. Sen-ebilmek kullanma a CString.

Açıklamalar

Veritabanının QueryDef derlemesi içinde önceden kaydedilmiş bir querydef açmak için bu üye işlevini çağırın. Querydef açıldıktan sonra onun Execute üye işlev çağrısı veya querydef bir CDaoRecordset nesnesi oluşturmak için kullanmak.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::IsOpen, CDaoQueryDef::Close, CDaoQueryDef::Set&Name, CDaoQueryDef::Create

Index