CDaoQueryDef::GetSQL

CString GetSQL ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Querydef dayandığı sorguyu tanımlayan sql deyimi.

Açıklamalar

Querydef dayandığı sorguyu tanımlayan sql ifadesini almak için bu üye işlevini çağırın. Sonra dize anahtar kelimeler, tablo adları vb. için muhtemelen ayrıştırmaz.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu. İlgili bilgiler için bkz: "sql özelliği", "Comparison of Microsoft Jet veritabanı altyapısı sql ve ANSI sql" ve "Sorgulama bir veritabanı ile sql kod" dao Yardım konuları.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::SetSQL, CDaoQueryDef::Get&Name, CDaoQueryDef::GetReturnsRecords, CDaoQueryDef::GetODBCTimeout

Index