CDaoQueryDef::GetName

CString GetName ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Sorgu adı.

Açıklamalar

Querydef tarafından temsil edilen sorgu adını almak için bu üye işlevini çağırın. QueryDef, benzersiz kullanıcı tanımlı adlar adlarıdır. Querydef adları hakkında daha fazla bilgi için dao Yardımı'nda "ad özelliği" konusuna bakın.

Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDaoQueryDef::Set&Name, CDaoQueryDef::GetSQL, CDaoQueryDef::GetReturnsRecords, CDaoQueryDef::GetODBCTimeout

Index