CDaoQueryDef::GetConnect

CString GetConnect ();
throw (CDaoException, CMemoryException);

Dönüş değeri

Querydef için bağlantı dizesini içeren bir CString.

Açıklamalar

Querydef'ın veri kaynağı ile ilişkili bağlantı dizesini almak için bu üye işlevini çağırın. Bu işlev, yalnızca odbc veri kaynaklarının ve belirli ISAM sürücüleri ile kullanılır. Microsoft Jet ile kullanılmaz (.mdb) veritabanlarını; Bu durumda, GetConnect , boş bir dize döndürür. Daha fazla bilgi için bkz: SetConnect.

İpucu   odbc tablolarla çalışmak için tercih edilen yolu onlara eklemektir bir.mdb Veritabanı. Daha fazla bilgi için "Erişim harici veritabanları ile dao" dao Yardım ve makale konusuna dao dış: dış veri kaynakları ile çalışma Visual c++ Programcı Kılavuzu.

Hakkında bilgi için bağlantı dizeleri, "Connect özelliği" dao Yardım konusuna bakın. Querydefs hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı dao Querydef Visual c++ Programcı Kılavuzu.

CDaoQueryDef ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index