CComboBox::MeasureItem

sanal void MeasureItem ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

Parametreleri

lpMeasureItemStruct

MEASUREITEMSTRUCT yapısı uzun bir işaretçi.

Açıklamalar

Sahip çizim tarzı ile açılan kutu oluşturduğunuzda, çerçeve tarafından denir.

Varsayılan olarak, bu üye işlev hiçbir şey yok. Bu üye işlevi geçersiz kılabilir ve MEASUREITEMSTRUCT yapısı Windows Birleşik giriş kutusunda liste kutusunun Boyutlar bilgilendirmek için doldurun. Açılan kutunun CBS_OWNERDRAWVARIABLE stil oluşturduysanız, çerçeve liste kutusundaki her öğe için bu üye işlevini çağırır. Aksi takdirde, bu üyeye yalnızca bir kez denir.

CWnd SubclassDlgItem üye işlevi ile oluşturulmuş bir sahip Çizim Birleşik giriş kutusunda CBS_OWNERDRAWFIXED stil kullanarak, daha fazla programlama konuları içerir. Teknik Not 14 bakın.

CWnd::OnMeasureItem MEASUREITEMSTRUCT yapı tanımı için bkz.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::CompareItem, CComboBox::DrawItem, WM_MEASUREITEM, CComboBox::DeleteItem

Index