CComboBox::FindString

int FINDSTRING ( int nStartAfter, lpctstr lpszString ) const;

Dönüş değeri

Dönüş değeri sıfırdan büyük veya sıfıra eşit ise, eşleşen öğe sıfır tabanlı dizin olur. cb_err ise arama başarısız oldu.

Parametreleri

nStartAfter

Aranacak ilk öğeden önce öğeyi sıfır tabanlı dizin içerir. Arama listesi kutusunun altında ulaştığında, liste kutusunun üstünden geri nStartAftertarafından belirtilen maddenin sürdürür. –1, Tüm liste kutusunda başından arama.

lpszString

Arama önekini içeren boş sonlandırılmış dize işaret eder. Arama durumunda bağımsız, yani bu dize herhangi bir birleşimi büyük ve küçük harfler içerebilir.

Açıklamalar

Bulur, ancak değildir seçin, açılan kutunun liste kutusunda belirtilen öneki içeren ilk dizesi.

CComboBox ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CComboBox::SelectString, CComboBox::SetCurSel, CB_FINDSTRING

Index