CBitmap::SetBitmapBits

dword SetBitmapBits ( dword dwCount, const void * lpBits );

Dönüş değeri

Bit eşlem bit kurulmasına bayt sayısı; işlev başarısız olursa 0.

Parametreleri

dwCount

LpBits tarafından işaret bayt sayısını belirtir.

lpBits

CBitmap nesnenin kopyalanacak bit değerleri içeren bir bayt dizisi noktaları.

Açıklamalar

Bit eşlem bit lpBits tarafından verilen bit değerleri ayarlar.

CBitmap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: SetBitmapBits

Index