สมาชิกของคลาส CPropertySheetEx

ก่อสร้าง

CPropertySheetEx โครงสร้างวัตถุCPropertySheetEx?
ก่อสร้าง โครงสร้างวัตถุCPropertySheetEx ใช้กับหน้าคุณสมบัติที่มีพารามิเตอร์หลาย?

ข้อมูลสมาชิก

m_psh PROPSHEETHEADERการมีสมาชิกที่ประกอบด้วยลักษณะของแผ่นคุณสมบัติจะสร้างโครงสร้าง?

การดำเนินการ

AddPage เพิ่มเพลงแผ่นคุณสมบัติ?

ภาพรวม CPropertySheetEx |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCPropertyPage, CPropertyPageEx(&N)

Index