COleSafeArray::operator lt; & lt;

CDumpContextamp ตัวดำเนินการ AFXAPI << (CDumpContext & dc, COleSafeArray และ saSrc );

หมายเหตุ

การแทรกCOleSafeArray (lt; <) ตัวดำเนินสนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูล และการจัดเก็บของวัตถุCOleSafeArrayในเก็บถาวรวินิจฉัย?

ภาพรวม COleSafeArray |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index