สมาชิกของคลาส COleDBRecordView

ก่อสร้าง

COleDBRecordView โครงสร้างวัตถุCOleDBRecordView?

แอตทริบิวต์

OnGetRowset ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุของคลาสCRowset?

การดำเนินการ

OnMove การปรับปรุงระเบียนปัจจุบัน (ถ้าสกปรก) ในแหล่งข้อมูล และย้ายไปยังระเบียนที่ระบุแล้ว (ก่อนต่อไป ก่อนหน้า หรือโรงแรม)?

ภาพรวม COleDBRecordView |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index