CHtmlView::OnToolBar

OnToolBar โมฆะเสมือน (BOOL bToolBar );

พารามิเตอร์

bToolBar

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าแถบเครื่องมือของ Internet Explorer จะมองเห็นได้ หรือมิฉะนั้นศูนย์?

หมายเหตุ

เรียกว่าฟังก์ชันนี้สมาชิกตามกรอบเมื่อการ มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแถบเครื่องมือ?

ภาพรวม CHtmlView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHtmlView::GetToolBar, CHtmlView::SetToolBar, DWebBrowserEvents2::OnToolBar(&N)

Index