CHtmlView::OnProgressChange

OnProgressChange โมฆะเสมือน (ยาว nProgressยาวnProgressMax );

พารามิเตอร์

nProgress

จำนวนของความคืบหน้าทั้งหมดเพื่อแสดง หรือ -1 เมื่อดำเนินเสร็จสมบูรณ์แล้ว?

nProgressMax

ค่าความคืบหน้ามากที่สุด?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกว่าโดยกรอบการแจ้งโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับการปรับปรุงความคืบหน้าของการดำเนินการดาวน์โหลด?

คอนเทนเนอร์ที่สามารถใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์นี้ เพื่อแสดงจำนวนไบต์ที่ถูกดาวน์โหลดจน หรือตัวบ่งชี้ความคืบหน้าการปรับปรุง?

ภาพรวม CHtmlView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHtmlView::GetBusy, DWebBrowserEvents2::ProgressChange, CProgressCtrl(&N)

Index