CHtmlView::GetTheaterMode

BOOL GetTheaterMode นี้ const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าเว็บเบราว์เซอร์อยู่ในโหมดโรงภาพยนตร์ ศูนย์อื่น ๆ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อกำหนดว่า เว็บเบราว์เซอร์อยู่ในโหมดโรงภาพยนตร์ เมื่อเว็บเบราว์เซอร์อยู่ในโหมดโรงภาพยนตร์ หน้าต่างหลักของเบราว์เซอร์เติมเต็มหน้าจอ ปรากฏแถบเครื่องมือกับชุดที่น้อยที่สุดของเครื่องมือนำทาง และแถบสถานะปรากฏในมุมบนขวาของหน้าจอ?

นำไปใช้กับ Internet Explorer และ WebBrowser?

ภาพรวม CHtmlView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHtmlView::SetTheaterMode, CHtmlView::SetFullScreen, IWebBrowser2::get_TheaterMode(&N)

Index