CHtmlView::GetMenuBar

BOOL GetMenuBar นี้ const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าแถบเมนูจะมองเห็นได้ ศูนย์อื่น ๆ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อตรวจสอบว่ามองเห็นแถบเมนู?

นำไปใช้กับ Internet Explorer และ WebBrowser?

ภาพรวม CHtmlView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHtmlView::SetMenuBar, IWebBrowser2::get_MenuBar(&N)

Index