CHtmlView::GetLeft

(นาน GetLeft) const;

ส่งกลับค่า

ระยะขอบซ้ายห่าง พิกเซล?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกระยะห่างระหว่างขอบด้านซ้ายภายในของคอนโทรลและขอบด้านซ้ายของคอนเทนเนอร์ของ?

นำไปใช้กับ Internet Explorer และ WebBrowser?

ภาพรวม CHtmlView |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHtmlView::SetLeft, IWebBrowser2::get_Left(&N)

Index