CControlBar::GetBorders

CRect GetBorders ( ) const;

ส่งกลับค่า

CRectวัตถุที่ประกอบด้วยความกว้างปัจจุบัน (พิกเซล) ของแต่ละด้านของตัวควบคุมแถบวัตถุ ตัวอย่างเช่น ค่าสมาชิกด้านซ้ายของวัตถุCRectคือ ความกว้างของเส้นขอบด้านซ้ายมือ?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าปัจจุบันเส้นขอบสำหรับแถบควบคุม?

ภาพรวม CControlBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCControlBar::SetBorders(&N)

Index