พร้อมการใช้แผนผังชั้น

CMapPtrToPtr

ใช้ตัวชี้การโมฆะเป็นคีย์สำหรับการค้นหาตัวชี้อื่นโมฆะ?

CMapPtrToWord

ใช้ตัวชี้การโมฆะเป็นคีย์สำหรับการค้นหาข้อมูลของชนิดของWORD?

CMapStringToOb

ใช้วัตถุCStringเป็นคีย์สำหรับการค้นหาตัวชี้CObject?

CMapStringToPtr

ใช้วัตถุCStringเป็นคีย์สำหรับการค้นหาตัวชี้การโมฆะ?

CMapStringToString

ใช้วัตถุCStringเป็นคีย์สำหรับการค้นหาวัตถุCString?

CMapWordToOb

ใช้ข้อมูลของชนิดคำเพื่อค้นหาตัวชี้CObject?

CMapWordToPtr

ใช้ข้อมูลชนิดคำเพื่อค้นหาตัวชี้การโมฆะ?

Index