เรียนรายพร้อมใช้

CObList

ร้านค้าตัวชี้วัตถุของคลาสCObjectหรือวัตถุของชั้นเรียนมาจากCObjectในรายการเชื่อมโยง?

CPtrList

จัดเก็บให้โมฆะ(ทั่วไปตัวชี้) ในรายการเชื่อมโยง?

CStringList

การจัดเก็บวัตถุCStringในรายการเชื่อมโยง?

Index