พร้อมการใช้แถวลำดับชั้น

CByteArray

การจัดเก็บองค์ประกอบของชนิดไบต์ในอาร์เรย์?

CDWordArray

การจัดเก็บองค์ประกอบของชนิดDWORDในอาร์เรย์?

CObArray

ร้านค้าตัวชี้วัตถุของคลาสCObjectหรือวัตถุของชั้นเรียนมาจากCObjectในอาร์เรย์?

CPtrArray

จัดเก็บให้โมฆะ(ทั่วไปตัวชี้) ในอาร์เรย์?

CUIntArray

การจัดเก็บองค์ประกอบของชนิดUINTในอาร์เรย์?

CWordArray

การจัดเก็บองค์ประกอบของชนิดของคำในอาร์เรย์?

CStringArray

การจัดเก็บวัตถุCStringในอาร์เรย์?

Index