CToolBarCtrl::SetBitmapSize

BOOL SetBitmapSize ( CSize ขนาด );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

ขนาด

ความกว้างและความสูง พิกเซล รูปบิต?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าขนาดของรูปบิตแท้จริงจะเพิ่มลงในแถบเครื่องมือตัวควบคุม?

ต้องสามารถเรียกฟังก์ชันนี้เท่านั้นก่อนเพิ่มบิตแมปใด ๆ ลงในแถบเครื่องมือนั้น ถ้าโปรแกรมประยุกต์ไม่กำหนดค่าบิตแมปขนาด มันเริ่มต้นที่ 16 โดย 15 พิกเซล?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::SetButtonSize, CToolBarCtrl::GetItemRect(&N)

Index