CToolBarCtrl::MapAccelerator

BOOL MapAccelerator (TCHAR chAccel, UINT * pIDBtn );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

chAccel

อักขระการเร่งความเร็วการแม็ป อักขระนี้อยู่กับอักขระเดียวกันที่ถูกขีดเส้นใต้ข้อความของปุ่ม?

pIDBtn

ตัวชี้ไปยังUINTที่ได้รับรหัสคำสั่งของปุ่มที่สอดคล้องกับการเร่งความเร็วที่ระบุไว้ในchAccel?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_MAPACCELERATORตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index