CToolBarCtrl::InsertMarkHitTest

BOOL InsertMarkHitTest (LPPOINT พิกัดของLPTBINSERTMARK ptbim ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

พิกัดของ

ตัวชี้ไปยัง โครงสร้างจุดที่ประกอบด้วยการทดสอบจำนวนเยี่ยมชมคู่ สัมพันธ์กับพื้นที่ไคลเอ็นต์ของแถบเครื่องมือ?

ptbim

ตัวชี้ไปยัง TBINSERTMARKโครงสร้างที่ได้รับข้อมูลที่ทำเครื่องหมายจุดแทรก?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_INSERTMARKHITTESTตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::GetInsertMark, CToolBarCtrl::SetInsertMark(&N)

Index