CToolBarCtrl::GetStyle

DWORD GetStyle นี้ const;

ส่งกลับค่า

DWORDที่ประกอบด้วยการรวมกันของ แถบเครื่องมือตัวควบคุมลักษณะตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อให้ได้ลักษณะที่ใช้กับตัวควบคุมแถบเครื่องมือ?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::SetStyle(&N)

Index