CToolBarCtrl::GetRows

int GetRows ( ) const;

ส่งกลับค่า

จำนวนแถวของปุ่มที่แสดงอยู่บนแถบเครื่องมือ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการเรียกหมายเลขแถวของปุ่มที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน โดยตัวควบคุมแถบเครื่องมือ โปรดสังเกตว่า จำนวนของแถวจะหนึ่งนอกจากแถบเครื่องมือถูกสร้างขึ้น ด้วยลักษณะTBSTYLE_WRAPABLE?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspTBSTYLE_WRAPABLE ใน CToolBarCtrl::Create, CToolBarCtrl::SetRows(&N)

Index