CToolBarCtrl::GetMaxSize

BOOL GetMaxSize (LPSIZE pSize ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

pSize

ตัวชี้ไปยัง ขนาดโครงสร้างที่รับขนาดของสินค้า?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_GETMAXSIZEตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index