CToolBarCtrl::GetItemRect

BOOL GetItemRect ( int nIndex, LPRECT lpRect ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nIndex

Zero-based ดัชนีของปุ่มที่จะดึงข้อมูล?

lpRect

ที่อยู่ของตัว RECTโครงสร้างหรือวัตถุCRectที่รับพิกัดของสี่เหลี่ยม bounding?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกใช้ bounding สี่เหลี่ยมของปุ่มในตัวควบคุมแถบเครื่องมือ ฟังก์ชันนี้ไม่เรียกใช้ bounding สี่เหลี่ยมสำหรับปุ่มที่มีสถานะถูกกำหนดเป็นTBSTATE_HIDDEN?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::GetButton, CToolBarCtrl::GetButtonCount, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetButtonSize, CToolBarCtrl::SetBitmapSize(&N)

Index