CToolBarCtrl::GetInsertMarkColor

COLORREF GetInsertMarkColor นี้ const;

ส่งกลับค่า

ค่าCOLORREFที่ประกอบด้วยจุดแทรกเครื่องหมายสีปัจจุบัน?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_GETINSERTMARKCOLORตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::SetInsertMarkColor(&N)

Index