CToolBarCtrl::GetHotItem

int GetHotItem (const);

ส่งกลับค่า

Zero-based ดัชนีของรายการร้อนในแถบเครื่องมือ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_GETHOTITEMตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::SetHotItem(&N)

Index