CToolBarCtrl::GetHotImageList

(CImageList * GetHotImageList) const;

ส่งกลับค่า

มีการตั้งค่าตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListหรือค่า NULLถ้าไม่ถูกปิดใช้งานรูปรายการ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_GETHOTIMAGELISTตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ปุ่มอุ่นปรากฏถูกเน้นเมื่อเมาส์อยู่เหนือ?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::GetDisabledImageList, CToolBarCtrl::GetImageList(&N)

Index