CToolBarCtrl::GetExtendedStyle

DWORD GetExtendedStyle นี้ const;

ส่งกลับค่า

เป็นDWORDที่แสดงถึงลักษณะที่ขยายอยู่ในตัวควบคุมแถบเครื่องมือการใช้ งาน ดูรายการของลักษณะ ลักษณะขยายบนแถบเครื่องมือในPlatform SDK?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_GETEXTENDEDSTYLEตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::SetExtendedStyle(&N)

Index