CToolBarCtrl::GetDropTarget

Hresult ใน GetDropTarget (IDropTarget ** ppDropTarget ) const;

ส่งกลับค่า

ส่งกลับค่าhresult ในการบ่งชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินการ?

พารามิเตอร์

ppDropTarget

ตัวชี้ไป ชี้อินเทอร์เฟซสำหรับIDropTarget หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ตัวชี้ค่า NULLถูกวางลงในที่อยู่นี้?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_GETOBJECTตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index