CToolBarCtrl::GetDisabledImageList

(CImageList * GetDisabledImageList) const;

ส่งกลับค่า

มีการตั้งค่าตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListหรือค่า NULLถ้าไม่ถูกปิดใช้งานรูปรายการ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 TB_GETDISABLEDIMAGELISTตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ใช้งาน MFC GetDisabledImageListใช้วัตถุCImageListมีของตัวควบคุมแถบเครื่องมือปุ่มรูป แทนที่จะเป็นหมายเลขอ้างอิงไปยังรายการที่มีรูป?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::SetDisabledImageList, CToolBarCtrl::GetHotImageList, CToolBarCtrl::GetImageList(&N)

Index