CToolBarCtrl::GetButtonSize

DWORD GetButtonSize นี้ const;

ส่งกลับค่า

ค่าDWORDที่ประกอบด้วยค่าความกว้างและความสูงใน HIWORD และ LOWORD ตามลำดับ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อให้ได้ขนาดของปุ่มแถบเครื่องมือ?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::GetButtonInfo(&N)

Index