CToolBarCtrl::GetButtonCount

int GetButtonCount ( ) const;

ส่งกลับค่า

นับจำนวนของปุ่ม?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกจำนวนปุ่มอยู่ในตัวควบคุมแถบเครื่องมือ?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::GetButton, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::GetItemRect, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton, CToolBarCtrl::DeleteButton(&N)

Index