CToolBarCtrl::GetButton

BOOL GetButton ( int nIndex, LPTBBUTTON lpButton ) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nIndex

Zero-based ดัชนีของปุ่มที่จะดึงข้อมูล?

lpButton

ที่อยู่ของโครงสร้างTBBUTTONซึ่งจะได้รับสำเนาของข้อมูลที่ปุ่ม ดูCToolBarCtrl::AddButtonsสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างTBBUTTON?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับปุ่มระบุไว้ในตัวควบคุมแถบเครื่องมือ?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState, CToolBarCtrl::GetButtonCount, CToolBarCtrl::GetItemRect, CToolBarCtrl::CommandToIndex, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton(&N)

Index