CToolBarCtrl::Customize

โมฆะ การกำหนดเอง ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบการกำหนดแถบเครื่องมือ กล่องโต้ตอบนี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกำหนดแถบเครื่องมือ โดยการเพิ่ม และการลบปุ่ม?

เพื่อสนับสนุนการกำหนดเอง หน้าต่างหลักของแถบเครื่องมือของคุณต้องจัดการข้อความแจ้งเตือนเองตามที่อธิบายไว้ในCToolBarCtrl: การจัดการการแจ้งเตือนเอง แถบเครื่องมือของคุณต้องได้ถูกสร้างขึ้น ด้วยลักษณะCCS_ADJUSTABLEตามที่อธิบายไว้ในCToolBarCtrl::Create?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl: การจัดการการแจ้งเตือนเอง(&N)

Index