CToolBarCtrl::AutoSize

โมฆะ ขนาด ( );

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการปรับขนาดตัวควบคุมแถบเครื่องมือทั้งหมด คุณควรเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของหน้าต่างหลัก หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของแถบเครื่องมือ (เช่นเมื่อคุณตั้งค่าปุ่มหรือบิตแมปขนาด หรือเพิ่มสายอักขระ)?

ภาพรวม CToolBarCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl::SetBitmapSize, CToolBarCtrl::SetButtonSize, CToolBarCtrl::AddString, CToolBarCtrl::AddStrings(&N)

Index