CToolBar::SetButtonText

BOOL SetButtonText (int nIndex, LPCTSTR lpszText );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนีของปุ่มที่มีข้อความที่มีการตั้งค่า?

lpszText

จุดในข้อความบนปุ่ม?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าข้อความบนปุ่ม?

ภาพรวม CToolBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBar::GetButtonText(&N)

Index