CToolBar::GetToolBarCtrl

CToolBarCtrlamp GetToolBarCtrl (const)(&A);

ส่งกลับค่า

การอ้างอิงไปยังวัตถุCToolBarCtrl?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกอนุญาตให้เข้าถึงโดยตรงไปยังตัวควบคุมทั่วไปเป็นต้น?

ใช้GetToolBarCtrlเพื่อใช้ประโยชน์จากการทำงานของตัวควบคุมทั่วไปในแถบเครื่องมือ Windows และใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนCToolBarCtrlที่ให้สำหรับแถบเครื่องมือกำหนดเอง?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวควบคุมทั่วไป ให้ดูบทความ ควบคุมหัวข้อin Visual c ++ Programmer ของคู่มือและ ตัวควบคุมทั่วไปในการอ้างอิงของโปรแกรมเมอร์ Windows 95 SDK?

ภาพรวม CToolBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBarCtrl(&N)

Index