CToolBar::GetItemRect

โมฆะเสมือน GetItemRect ( int nIndex, LPRECT lpRect );

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนีของสินค้า (ปุ่มหรือตัวคั่น) ประสานความร่วมมือสี่เหลี่ยมซึ่งจะถูกเรียก?

lpRect

ที่อยู่ของRECTโครงสร้างที่จะประกอบด้วยพิกัดของสินค้า?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกกรอกRECTโครงสร้างอยู่ซึ่งมีอยู่ในlpRectกับพิกัดของปุ่มหรือตัวคั่นที่ระบุโดยnIndex พิกัดเป็นพิกเซลที่สัมพันธ์กับมุมบนซ้ายของแถบเครื่องมือ?

ใช้GetItemRectเพื่อรับพิกัดของการแยกที่คุณต้องการแทนที่ ด้วยกล่องคำสั่งผสมหรือตัวควบคุมอื่น?

ภาพรวม CToolBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBar::CommandToIndex(&N)

Index