CToolBar::GetButtonStyle

UINT GetButtonStyle (int nIndex ) const;

ส่งกลับค่า

ลักษณะของปุ่มหรือตัวคั่นที่ระบุโดยnIndex?

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนีของแถบเครื่องมือปุ่มหรือแยกลักษณะที่ต้องเรียก?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกลักษณะของปุ่มหรือแยกบนแถบเครื่องมือ ลักษณะของปุ่มกำหนดวิธีการปรากฏขึ้นของปุ่มและวิธีมันตอบสนองผู้ใช้ป้อนข้อมูล ดูที่SetButtonStyleสำหรับตัวอย่างของลักษณะปุ่ม?

ภาพรวม CToolBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBar::SetButtonStyle(&N)

Index