CToolBar::CommandToIndex

int CommandToIndex ( UINT nIDFind );

ส่งกลับค่า

ดัชนีของปุ่ม หรือถ้าไม่มีปุ่มมีคำสั่งกำหนด ID – 1?

พารามิเตอร์

nIDFind

คำสั่ง ID ของปุ่มแถบเครื่องมือ?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกส่งกลับค่าดัชนีของแถบเครื่องมือปุ่มแรก เริ่มต้นที่ตำแหน่ง 0, ID คำสั่งซึ่งตรงกับnIDFind?

ภาพรวม CToolBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBar::GetItemId(&N)

Index