ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ CTimeSpan

BOOL ตัวดำเนินการ == ( CTimeSpan ระยะเวลา ) const

BOOL ตัวดำเนินการ ! = ( CTimeSpan ระยะเวลา ) const

BOOL ตัวดำเนินการ lt;( CTimeSpan ระยะเวลา ) const;(&L)

BOOL ตัวดำเนินการ gt;( CTimeSpan ระยะเวลา ) const;(&G)

BOOL ตัวดำเนินการ lt; = ( CTimeSpan ระยะเวลา ) const(&L)

BOOL ตัวดำเนินการ gt; = ( CTimeSpan ระยะเวลา ) const(&G)

หมายเหตุ

ตัวดำเนินการเหล่านี้เปรียบเทียบสองค่าที่สัมพันธ์กับเวลา พวกเขากลับไม่ใช่ศูนย์ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง 0 อื่น?

ตัวอย่าง

/ / ตัวอย่างสำหรับตัวดำเนินการเปรียบเทียบ CTimeSpan
CTimeSpan ts1 (100);
CTimeSpan ts2 (110);
ASSERT ((ts1 ! = ts2) แอมป์ & (ts1 < ts2) & & (ts1 < = ts2))

ภาพรวม CTimespan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index