CTimeSpan::GetTotalSeconds

ความยาว GetTotalSeconds ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับจำนวนวินาทีที่สมบูรณ์ในCTimeSpanนี้?

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างGetTotalHours?

ภาพรวม CTimespan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index