CTimeSpan::GetSeconds

int GetSeconds ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับจำนวนวินาทีในนาทีปัจจุบัน Isnbsp ช่วง –59 ถึง 59(&N)?

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างGetHours?

ภาพรวม CTimespan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index