CTimeSpan::GetMinutes

int GetMinutes ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับจำนวนนาทีในชั่วโมงปัจจุบัน Isnbsp ช่วง –59 ถึง 59(&N)?

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างGetHours?

ภาพรวม CTimespan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index