CTimeSpan::GetDays

ความยาว GetDays ( ) const

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าจำนวนวันที่สมบูรณ์ ค่านี้อาจมีค่าเป็นลบถ้าช่วงเวลาเป็นค่าลบ?

ตัวอย่าง

/ / ตัวอย่าง CTimeSpan::GetDays
CTimeSpan ts (3, 1, 5, 12); / / 3 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที และ 12 sec
ASSERT (tsGetDays() == 3)

ภาพรวม CTimespan |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index